طلا

در كتابهای سنتی برای طلا لغت‌های ذهب، الشمس، زر، تلا، تابا، دابا، تله و تلی بكار رفته است. به تركی قزل و به هندی سونا نامند. واژه تلا فارسی است كه متأخرين آن را برای رفع اشتباه با «ط» نوشته‌ اند و به سبك و زبان عربی لغت مُطلا را ساخته‌ اند. در كتابهای كيمياگران بيست و پنج لغت و كنايه برای طلا ذكر شده است.

 

فلز طلا اغلب به صورت خالص در طبيعت موجود است و چون بسيار درخشنده و نرم است از زمانهای بسيار قديم اقوام مختلف بشر ريزه‌های آن را جمع‌ كرده و به مصرفهای مختلف می رسانند. يونانيان قديم حدود 1350 سال پيش از ميلاد در سواحل دريای سياه جنگهایی برای بدست آوردن طلا کرده‌ اند. اولين سكه تلایی در حدود 650 سال قبل از ميلاد در خاور نزديك تهيه شده است قديمی ‌ترين سكه رومی متعلق به 269 سال پيش از ميلاد است.

 طبيعت:

طلا از گوگرد معتدل منشا می گيرد و طبيعت معتدل مايل به گرمی با رطوبت غريزی دارد.

 ماهيت: 

اشرف فلزاتی است كه در معدن از جيوه و گوگرد معتدل ساخته می ‌شود.

 افعال و خواص:

ملطف، مفرح، مقوی قلب و مغز و حرارت غريزی است، تمركز حواس و قدرت تصميم‌ گيری را در انسان سريع می ‌گرداند.

جهت بيماری ‌های قلب، مغز، كبد، معده و سوداء صفرایی، طحال، كليه‌ها، مثانه، بيماری های جنسی و امراض صفراوی و سوداوی مانند خفقان، وسواس، توحش، هم وغم، افسردگی، سرگيجه، جنون، صرع، اسهال خونی، التهاب مفاصل مفيد است. بدن را چاق و فربه می ‌سازد. جهت جذام به تنهایی و يا با داروهای مناسب مثل بسفايج و كمادريوس و محلول سخاله(براده) آن را با مرواريد كه در آب بالنگ حل كرده باشند استفاده می شود. جهت اغلب امراض فوق مجرب و مفيد دانسته‌ اند. محلول طلا با نشادر جهت اخراج سم مفيد است.

ميله سرمه‌ايی كه از طلا ساخته شده باشد و بين دو پلك كشيده شود برای تقويت ديد چشم، منع رمد( رفع درد چشم) و سرمه آن جهت غلظت اجفان(تورم پلك) و بياض و غشاوه و كمنه مجرب است.

آشاميدن آب طلا جهت ‌تقويت حرارت غريزی‌ و تقويت قلب، مغز و معده و رفع اسهال مفيد است.

ماساژ محلول يا روغن طلا جهت فلج و تحليل اورام و داء الثعلب (ريزش سكه‌ای مو) و داء الحيه و عرق‌النساء، برص(لک سفید پوست)  و بهق(لک قهوه ای پوست) نافع است.

بدست كردن انگشتری آن جهت بيماری داخس و ام‌ الصبيان مفيد است. آويزان كردن طلا خالص بدون نگين به گردن اطفال جلوگيری از ترس و گريه می‌ كند.

بازی كردن با طلا و ديدن آن باعث شادی و رفع هم وغم است. اگر گوش را با سوزن طلا سوراخ كنند، هيچ وقت بسته نشود. اگر طلا را سويق كرده تا كاملاً نرم شود و خورده شود، جلوگيری از مضرات سم می ‌كند. حتی اگر كسی سم خورده باشد سم به او اثر نمی ‌كند.

طلا دافع امراض سوداوی است، داغ طلا در داروهای سودا باعث سريع الأثر شدن آن دارو می ‌شود. طلا باعث از بين رفتن سودا می ‌شود.

اگر به اطفال در ظرف طلا شير، غذا و دارو داده شود باعث زود به سخن آمدن طفل، دلير، شجاع و جلوگيری از صرع اطفال می ‌كند. اگر طلا را به شكل هليله ساخته و در دهان نگه دارند تمام امراض سوداوی را از بين می ‌برد. طلا معالج توحش، خفقان قلب و خيالات سوداوی است.

احتياط :

طلا مضر مثانه و دستگاه اداری است مصلح آن عسل، مشك، دانه مورد و شاه بلوط است.

آويزان كردن طلا در مكتب اسلام به عنوان زينت برای مردان حرام است در صورت درمان در موارد خاص طبق نظر اكثر مراجع جايز است.

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

بازگشت به بالا